Nghiên cứu các tham số đặc trưng của vải địa kỹ thuật ảnh hưởng đến sự làm việc của nền đường đắp

Xuất phát từ mối tương quan thực nghiệm của lực kéo vải địa kỹ thuật và độ giãn dài, bài báo trình bày cách xác định các tham số đặc trưng của vải địa kỹ thuật gia cường cho nền đường đắp như lực kéo cốt tính toán và độ cứng dọc trục. Ứng dụng chương trình Plaxis 2D để mô hình hóa nền đường đắp có cốt và khảo sát sự phụ thuộc của trạng thái ứng suất, biến dạng, mức độ ổn định cục bộ và ổn định tổng thể của nền đường vào các tham biến đặc trưng của vải địa kỹ thuật gia cường.

Kết quả khảo sát cho thấy, cốt gia cường làm giảm chuyển vị ngang và độ lún của nền, giảm áp lực của đất đắp lên nền đất tự nhiên và hạn chế sự phát triển các điểm biến dạng dẻo. Với cùng một lực kéo cốt tính toán, sự thay đổi độ cứng của cốt ảnh hưởng đến hệ số ổn định trượt tổng thể. Tuy vậy, độ lớn lực kéo tính toán của cốt và khoảng cách giữa các lớp cốt ảnh hưởng một cách đánh kể đến mức độ ổn định tổng thể của nền.

Tác giả: TS. Phạm Đức Tiệp; PGS.TS. Nguyễn Tương Lai;
ThS. Nguyễn Thanh Sang; ThS. Cao Văn Hòa
(Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt, Học viện KTQS)

Nội dung chi tiết bài báo được đăng trên Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 11/2019 (trang 38-43). Xem chi tiết nội dung: tại đây

Nghiên cứu các tham số đặc trưng của vải địa kỹ thuật ảnh hưởng đến sự làm việc của nền đường đắp
Nghiên cứu các tham số đặc trưng của vải địa kỹ thuật ảnh hưởng đến sự làm việc của nền đường đắp

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi